REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

„Potvrzujeme, že stavba a celé stavební dílo bylo provedeno řádně a odborně, v souladu s našimi požadavky. Stavební práce splňovaly kvalitativní parametry a požadavky předepsané příslušnými normami a předpisy. Realizované stavební dílo bylo provedeno bez výhrad, s odbornou péčí k plné spokojenosti objednatele, v předepsané kvalitě a dohodnutých termínech. Celkovou spolupráci se společností REM plus, s.r.o., hodnotíme kladně.“